Eripedagoog
Eripedagoog korraldab koolis haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajalikku abi ja koostööd. Teeb koostööd erinevate tugispetsialistidega koolis (sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed, abiõpetajad, õpiabiõpetajad) ja kooliväliselt (nõustamismeeskond, kohalik omavalitsus, erialaspetsialistid jt). Nõustab õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel.

Laura Jaguson (1.-5. klass)

 • LauraJaguson@rakverevk.edu.ee

 • +372 5349 6839

Anita Aas (6.-9. klass)

 • AnitaAas@rakverevk.edu.ee

 • +372 5887 1030

Logopeed
Logopeedilise töö eesmärgid:
Logopeedi töö eesmärgiks on toetada õpilase arengut, aidates kaasa kõne nende valdkondade arengule, mis on vajalikud õppekava omandamiseks koolis. Logopeed on toeks kirjutamisraskuste ületamisel, lugemisoskuse kujundamisel ja süvendamisel, jutustamisoskuse arendamisel ning sõnavara laiendamisel.Logopeedi tööülesanded:
Logopeed uurib laste suulise ja kirjaliku kõne arengut ja selgitab välja logopeedilist abi vajavad õpilased. Logopeedilise abi tundides arendatakse õpilase kõnet ning lugemis- ja kirjutamisoskust. Vajadusel nõustab logopeed lapsevanemaid ja õpetajaid, teeb koostööd kooli tugisüsteemi spetsialistidega.

Hannely Mikker (1.-5. klass)

 • HannelyMikker@rakverevk.edu.ee

Sotsiaalpedagoog
Sotsiaalpedagoog on õpilase, õpetajate ja lapsevanemate koostööpartner laste arengu ja heaolu toetamisel koolikeskkonnas.

Sotsiaalpedagoog:

 • toetab õpilaste kohanemist ja toimetulekut koolis;
 • tegeleb koolis esile kerkinud sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemidega;
 • koordineerib ennetus- ja lahendustegevusi koostöös kooli tugipersonali ning kooliväliste spetsialistidega.

Kai Kadarik (1.-5. klass)

 • KaiKadarik@rakverevk.edu.ee

 • +372 5137 665

Merilin Pudel (6.-9. klass)

 • MerilinPudel@rakverevk.edu.ee

 • +372 5322 6308

Psühholoog
Koolipsühholoog:

 • teeb koostööd õpetajate ja teiste tugispetsialistidega õpilase abi- ja toetusvajaduse väljaselgitamiseks ning hindab õpilase arengut ja toimetulekut õpikeskkonnas eriala kompetentsist lähtuvalt;

 • nõustab ja toetab õpetajat õpilase õppe- ja arendustegevuste planeerimisel ning läbiviimisel, õpilasele sobiva õppemetoodika ja õppevormi leidmisel;

 • toetab ja suunab õpilast esile kerkinud probleemide lahendamisel ning kavandab õpilase arengut, toimetulekut ja sotsiaalset tegevusvõimet toetavaid tegevusi individuaalselt või rühmas;

 • koostöös teiste tugispetsialistidega nõustab kooli juhtkonda, õpetajaid ja kooli töötajaid erivajadustega õpilaste õppe korraldamisel, õpilase vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel;

 • nõustab erialase pädevuse piires vanemaid ja perekonda lapse arengu ja toimetuleku toetamisega seotud küsimustes;

 • teeb vajadusel koostööd teiste spetsialistidega õpilasele vajaliku toe pakkumiseks.

Merje Õun

 • merje.oun@raksotsabi.ee

 • +372 5911 9200

Karjäärikoordinaator
Kooli karjäärikoordinaatori töö eesmärgiks on aidata kaasa õppurite oskuste ja teadmiste kujunemisele, mis võimaldaks :

 • teadvustada oma huvisid, võimeid, oskusi ning teha konkreetseid karjääriplaane
 • omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest;
 • kujundada õppurites hoiakuid ja toimetulekuoskusi, soodustamaks kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist, elukestvat õpet ning eneseteostust.

Marje Kuslap

 • MarjeKuslap@rakverevk.edu.ee