Eripedagoog
Eripedagoog korraldab koolis haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajalikku abi ja koostööd. Teeb koostööd erinevate tugispetsialistidega koolis (sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed, abiõpetajad, õpiabiõpetajad) ja kooliväliselt (nõustamismeeskond, kohalik omavalitsus, erialaspetsialistid jt). Nõustab õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel.

Siiri Roosla (1.-5. klass)

 • SiiriRoosla@rakverevk.edu.ee

 • +372 5349 6839

Anita Aas (6.-9. klass)

 • AnitaAas@rakverevk.edu.ee

 • +372 5887 1030

Logopeed
Logopeedilise töö eesmärgid:
Logopeedi töö eesmärgiks on toetada õpilase arengut, aidates kaasa kõne nende valdkondade arengule, mis on vajalikud õppekava omandamiseks koolis. Logopeed on toeks kirjutamisraskuste ületamisel, lugemisoskuse kujundamisel ja süvendamisel, jutustamisoskuse arendamisel ning sõnavara laiendamisel.Logopeedi tööülesanded:
Logopeed uurib laste suulise ja kirjaliku kõne arengut ja selgitab välja logopeedilist abi vajavad õpilased. Logopeedilise abi tundides arendatakse õpilase kõnet ning lugemis- ja kirjutamisoskust. Vajadusel nõustab logopeed lapsevanemaid ja õpetajaid, teeb koostööd kooli tugisüsteemi spetsialistidega.

Hannely Mikker (1.-5. klass)

 • HannelyMikker@rakverevk.edu.ee

Sotsiaalpedagoog
Sotsiaalpedagoog on õpilase, õpetajate ja lapsevanemate koostööpartner laste arengu ja heaolu toetamisel koolikeskkonnas.

Sotsiaalpedagoog:

 • toetab õpilaste kohanemist ja toimetulekut koolis;
 • tegeleb koolis esile kerkinud sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemidega;
 • koordineerib ennetus- ja lahendustegevusi koostöös kooli tugipersonali ning kooliväliste spetsialistidega.

Kai Kadarik (1.-5. klass)

 • KaiKadarik@rakverevk.edu.ee

 • +372 5137 665

Merilin Pudel (6.-9. klass)

 • MerilinPudel@rakverevk.edu.ee

 • +372 5322 6308

Karjäärikoordinaator
Kooli karjäärikoordinaatori töö eesmärgiks on aidata kaasa õppurite oskuste ja teadmiste kujunemisele, mis võimaldaks :

 • teadvustada oma huvisid, võimeid, oskusi ning teha konkreetseid karjääriplaane
 • omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest;
 • kujundada õppurites hoiakuid ja toimetulekuoskusi, soodustamaks kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist, elukestvat õpet ning eneseteostust.

Marje Kuslap

 • MarjeKuslap@rakverevk.edu.ee