Ettevõtlik kool” on haridusprogramm, mis on loodud koolidele ja lasteaedadele. Noorte ettevõtlikkust on kõige tulemuslikum kujundada keskkonnas, kus nad veedavad suurema osa oma ajast. Oluline on, et inimesed, kes noortes seda hoiakut kujundavad, oleksid ka ise ettevõtlikud. Mainimata ei saa ka jätta kohaliku kogukonna toetuse ja panuse vajalikkust, et muuta õppeprotsessi huvitavamaks ja elulisemaks. Programmi eesmärk on aidata õppeasutusel tervikuna muutuda ettevõtlikumaks, kaasates selleks erinevaid partnereid ja huvigruppe.

Alates 2016. aastast rakendatakse programmi „Ettevõtlik kool” meetme “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel” raames. Ettevõtliku kooli programmi koolitusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Meedet rakendavad Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Innove.

Eramus+ projekt „Klõpsa ja kohtu” (nr 2021-1-EE01-KA122-SCH-000014996)

Projekti toimumise aeg: 01.09.2021-31.05.2022

Partnerid:
Daugavpils Valsts Gimnazija (Läti)
Katholische Schule Liebfrauen (Saksamaa)
Thuri György Gimnázium és Alapfokú Müvészeti Iskola (Ungari)
Vilniaus Gabijos Gimnazija (Leedu)

Projekti eesmärgiks on kogemuste vahetamine partnerkoolide kolleegidega. Fookuses on töötajate ametialaste pädevuste suurendamine, õpilaste arengu toetamine kõigis kooliastmetes ja senisest süsteemsema rahvusvahelise koostöö arendamine.

Projekti peamised tegevused on töövarjutamine, õpilaste rühmaviisiline õpiränne, kursused ja koolitused.

Käesolev projekt aitab luua uusi rahvusvahelisi kontakte edaspidiseks koostööks – õpilasvahetused, lõimitud keeleõppe projektid, koolitustegevus. Rahvusvaheline koostöö soodustab nii õpilaste kui õpetajate võõrkeeleoskust ja digipädevuste arengut.

Projektijuht Maie Põdramägi (maiepodramagi@rakverevk.edu,ee)