• Areng – motiveeritus, valmidus elukestvaks õppeks, kultuuriline, eetiline, sotsiaalne ja akadeemiline areng, vaimsuse väärtustamine.
  • Koostöö – lubadustest kinni pidamine, üldkehtivate viisakusreeglite järgimine, ühine otsustamine, jagamine, üksteisega arvestamine.
  • Hoolivus – hooliv suhtumine endasse ja ümbritsevasse keskkonda, mõistev ja salliv suhtumine inimeste rahvuslikesse, religioossetesse ja individuaalsetesse erinevustesse, vastastikune lugupidamine.
  • Vastutus – kodudega koostöös toetame iga õpilase kujunemist vastutustundlikuks kodanikuks. Oleme töötajatena eeskujuks meie õpilastele.
  • Loovus – toetame loovat mõtlemist ja eneseväljendust.
  • Traditsioonid ja kultuur – hoiame oma kooli ja Eesti traditsioone. Säilitame oma keelt ja kultuuri suhtudes lugupidavalt teistesse kultuuridesse.