• Areng – väärtustame vaimsust, oleme motiveeritud ja valmis elukestvaks õppeks.
  • Koostöö – otsustame ühiselt, peame kinni lubadustest, suhtume üksteisesse ja erisustesse viisakalt.
  • Hoolivus – suhtume hoolivalt ja lugupidavalt endasse, kaaslastesse ja ümbritsevasse keskkonda.
  • Vastutus – kodu-kooli koostöös ja isikliku eeskujuga toetame igaühe kujunemist vastutustundlikuks kodanikuks.
  • Loovus – toetame loovat mõtlemist ja eneseväljendust.
  • Traditsioonid ja kultuur – hoiame kooli, kodukoha ja Eesti traditsioone, väärtustame oma keelt ja kultuuri, suhtume lugupidavalt teistesse kultuuridesse.